innebandyforall logo

World Cup Volt Hockey is moved until September - opens for a new structure

Publicerad: 24/11, 2020

World Cup Volt Hockey flyttas fram till september - öppnar för nytt upplägg

Det var inte länge sedan vi fick se krutröken lägga sig över Gavlehovsområdet. I början av oktober gick Pregames för vårens planerade World Cup Volt Hockey av stapeln under säkra pandemi-anpassningar. Totalt deltog sju lag från Sveriges olika hörn, från Umeå i norr, till Norrköping i söder. Även Elhockey-laget från Gotland tog färjan över Östersjön för att vara en del av festen. Det vi inte visste då var att pandemins väntade andravåg skulle bli så här slagkraftig. Det planerade internationella evenemanget som skulle ha gått av stapeln i Mars 2021, med lagen från Pregames och övriga världen, får vi nu tyvärr inse inte är möjligt att genomföra utifrån förutsättningarna. Det står nu klart att mars evenemanget blir ett digitalt evenemang och tävlingarna flyttas till 17-19 september 2021.

Att evenemanget inte kan genomföras i mars är tyvärr ett faktum, men dock inte enbart negativt. Omvärldsläget omöjliggör fysiska kontakter som med största sannolikhet mycket väl kan komma att omge oss även i mars – men det ger också oss en chans att utveckla konceptet.

- Självklart är det väldigt tråkigt att läget är som det är, men samtidigt prioriterar vi alltid säkerheten med liv och hälsa först. Det kommer alltid i första rummet och vi behöver göra dessa nödvändiga justeringar för att evenemanget skall bli så kraftfullt som möjligt och bidra till sportens utveckling på längre sikt, säger projektledaren Christer Ringh för World Cup Volt Hockey.

World Cup Volt Hockey kommer alltså att genomföras 17–19 september 2021, däremot kommer flera intressanta inslag ligga kvar för programmet i mars. I samband med Pregames i oktober bjöd RF SISU Gävleborg in företrädare för kommuner, region, föreningar och andra samhällsaktörer till en konferens till där vi diskuterade den viktiga framtidsfrågan om allas rätt till en god hälsa och en meningsfull fritid. En dialog som fortfarande ges möjlighet att intensifieras, något Elin Lund Jonsson från Parasport Gävleborg tycker är avgörande och en förutsättning för det långsiktiga inkluderingsarbetet.

- Även om ”spelet” innanför sargen inte kan genomföras kan vi inte stanna av arbetet för sportens utveckling och förutsättningarna för en rättvis, jämlik och aktiv fritid. Evenemanget är ett flaggskepp för så mycket mer än bara matcherna, nu får vi istället mer plats för arbetet som möjliggör idrott för fler, ett arbete som vi fortsätter driva i Gävleborg, säger Elin.

För de flesta föreningarna i målgruppen ligger verksamheten för målgruppen tyvärr sannolikt också nere. Så som många delar av Idrottssverige. Vilket betyder att möjligheterna för en aktiv fritid begränsas än mer. Som en följd av pandemin räknar också krafterna runt World Cup att startsträckan och efterdyningarna av pandemin kan bli extra utmanande.

- Vi har också ett ansvar för målgruppen att vara med och inspirera och driva. Arbetet kan inte stanna av, vi får se pandemin som ett bra tillfälle att stanna upp, revidera och eventuell bygga om det som behövs bygga om för att vi skall kunna bli fler i rörelse, säger Jakob Westerlund, initiativtagare till Innebandyförbundets satsning #InnebandyForAll där Parasporten är en av verksamhetens inriktningar.

Svenska Innebandyförbundet genomförde också sin samverkanskonferens mellan alla distrikt inom svenska Innebandyförbundet och Parasportförbundet. En konferens med syfte till att öppna upp dörrar och inspirera till flera regionala samverkanslösningar och konstellationer. En konferens där bland annat arbetet i Gävleborg lyftes fram som ett gott exempel.

- Förhoppningsvis stannar inte heller den dialogen av, tvärt om så är vi redo att initiera nya krafter för mars-månad. Vi hoppas att vi alla kan sätta oss vid borden igen för att driva idrottens inkluderings-arbete vidare. Lagen får vi hälsa välkommen i september istället, men det som väntar på något gott… Avslutar Westerlund.

English version

World Cup Volt Hockey is moved until September - opens for a new structure

It was not long ago that we saw gunpowder smoke settle over the Gavlehov area. In early October, the Pregames for this spring's planned World Cup Volt Hockey went off the rails during safe pandemic adaptations. A total of seven teams from different corners of Sweden, from Umeå in the north, to Norrköping in the south participated. The Volt hockey team from Gotland also took the ferry across the Baltic Sea to be part of the party. What we did not know then was that the pandemic's expected second wave would be so powerful. The planned international event that would have taken place in March 2021, with the law from Pregames and the rest of the world, we now unfortunately realize is not possible to implement based on the conditions. It is now clear that the March event will be a digital event and the competitions will be moved to 17-19 September 2021.

The fact that the event cannot be held in March is unfortunately a fact, but not only negative. The external situation makes physical contacts impossible, which in all probability may very well surround us even in March - but it also gives us a chance to develop the concept.

- Of course it is very sad that the situation is as it is, but at the same time we always prioritize safety with life and health first. It always comes first and we need to make these necessary adjustments for the event to be as powerful as possible and contribute to the sport's development in the long term, says project manager Christer Ringh for World Cup Volt Hockey.

World Cup Volt Hockey will thus be held 17-19 September 2021, however, several interesting elements will remain for the program in March. In connection with Pregames in October, RF SISU Gävleborg invited representatives of municipalities, regions, associations and other social actors to a digital conference to a conference where we raise the important future issue of everyone's right to good health and meaningful leisure. A dialogue that is still given the opportunity to intensify, something Elin Lund Jonsson from Parasport Gävleborg thinks is crucial and a prerequisite for the long-term inclusion work.

- Even if the "game" inside the rim can not be carried out, we can not stop the work of the sport's investigation and the conditions for a fair, equal and active leisure time. The event is a flagship for so much more than just the matches, now we instead get more space for the work that enables sports for more people, a work that we continue to run in Gävleborg, says Elin.

For most of the associations in the target group, the activities for the target group are unfortunately also down. Like many parts of Sports Sweden. Which means that the opportunities for active leisure are limited even more. As a result of the pandemic, the forces around the World Cup also expect that the starting distance and the aftermath of the pandemic can be extra challenging.

- We also have a responsibility for the target group to be involved and inspire and drive. The work can not stop, we must see the pandemic as a good opportunity to stop, revise and possibly rebuild what needs to be rebuilt so that we can be more active, says Jakob Westerlund, initiator of the Floorball Association's initiative #InnebandyForAll where Parasporten is one of the business's specializations.

The Swedish Floorball Association also held its collaboration conference between all districts within the Swedish Floorball Association and the Parasport Association. A conference that aims to open doors and inspire several regional collaboration solutions and constellations. A conference where, among other things, the work in Gävleborg was highlighted as a good example.

- Hopefully that dialogue does not stop either, on the contrary, we are ready to initiate new forces for the month of March, we also hope that we are all ready and can sit down at the tables again to drive the sport's inclusion work further. We will welcome the team in September instead, but that which is waiting for something good… Westerlund concludes.

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga